PDA

Xem Bản Đầy Đủ : Thảo luận về Tư tường Hồ Chí Minhtrungkiencnt
29-11-2007, 09:22
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG I:
1, Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong những nguồn gốc đó, nguồn gốc nào là quan trọng nhất, quyết định bản chất của Tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao?
2, Trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển của Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong những giai đoạn đó giai đoạn nào Tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam? Hãy chứng minh?
CHƯƠNG II:
1, Phân tích những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. Để thực hiện luận điểm: Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay, chúng ta phải làm gì?
2, Phân tích những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc?
3, Bằng lý luận và thực tiễn hãy chứng minh rằng, luận điểm: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản ở “chính quốc” – là một sáng tạo mới của Hồ Chí Minh?
CHƯƠNG III:
1, Làm rõ tính tất yếu khách quan, hợp quy luật con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
2, Trình bày quan điểm về đặc trưng bản chất, về bước đi và biện pháp xây dựng CNXH của HCM. Đảng ta đã vận dụng những quan điểm đó vào công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào?
CHƯƠNG IV:
1, Phân tích những cơ sở hình thành Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc. Trong những cơ sở đó, cơ sở nào có ý nghĩa quyết định tới quá trình hình thành Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc?
2, Phân tích những quan điểm cơ bản của HCM về đại đoàn kết dân tộc. Ý nghĩa của luận điểm: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”.
3, Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
CHƯƠNG V:
1, Phân tích làm rõ sự sáng tạo của HCM trong quan điểm về sự ra đời của Đảng CSVN; về vai trò của Đảng trong tiến trình cách mạng.
2, Phân tích quan điểm của HCM về bản chất giai cấp công nhân về nền tảng tư tưởng của Đảng CSVN?
3, Phân tích quan điểm của HCM về những nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Trong tình hình hiện nay, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng HCM, chúng ta phải làm gì?
4, Trình bày quan điểm HCM về một nhà nước của dân, do dân, vì dân?
5, Trình bày quan điểm của HCM về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước Việt Nam hiện nay? Để xây dựng nhà nước ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng hiện nay theo tư tưởng HCM, chúng ta phải làm gì?
CHƯƠNG VI:
1, Trình bày những chuẩn mực đạo đức cơ bản của con người Việt Nam theo tư tưởng HCM và những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng?
2, Trình bày nội dung chủ yếu của tư tưởng nhân văn HCM.
3, Trình bày quan điểm HCM về những lĩnh vực chính của văn hóa.
4, Trình bày quan điểm HCM về vị trí, vai trò, tính chất và chức năng của văn hóa.
5, Những yêu cầu cơ bản trong vận dụng tư tưởng đạo đức, nhân văn, văn hóa HCM vào việc xây dựng một nền văn hóa mới, con người Việt Nam hiện nay.
CHƯƠNG VII:
1, Những đặc điểm chủ yếu của tình hình trong và ngoài nước tác động nhiều mặt đến việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng HCM?
2, Khi học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng HCM cần quán triệt sâu sắc các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận nào? Trong đó quan điểm nào là quan trọng nhất?
3, Trình bày phương hướng và nội dung cần vận dụng phát triển tư tưởng HCM trong cuộc sống đổi mới.


Anh em CNT45ĐH hãy phát huy công sức của mình đi nào! Search tài liệu trên mạng rùi up lên tại đây để chúng ta cùng tham khảo nha!


:B94: :B94: :B94:

bk04nb
29-11-2007, 09:39
tìm mỏi cả tay ma chưa ăn thua. Các pác cố gắng nhé

trungkiencnt
29-11-2007, 10:41
Tài liệu dưới đây là toàn bộ lý thuyết có trong giáo trình của Thầy. Đây chỉ là những nội dung cơ bản chứ chưa có phân tích hoặc liện hệ thực tế! Các bạn có thể tham khảo và bổ sung thêm ở đây!
Nếu cần tài liệu chuẩn thì hãy Phone cho cán sự môn học. Tôi nghĩ bạn ấy sẽ cung cấp cho các bạn đề cương chuẩn hơn đó!

truong12a62009
29-11-2007, 11:31
Bác Hồ của chúng ta thật vĩ đại để lại áng văn chương hay cho đời cùng với Tư tưởng to lớn,đặt niềm tin vào thế hệ trẻ chúng ta và đôi vai chúng ta đôi lúc cảm thấy nặng nề nhưng biết sao đây phải vác thôi.

trungkiencnt
29-11-2007, 21:02
Trả lời:

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng nhiệt huyết, hết lòng vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tinh thần hết sức sâu sắc, cao cả không chỉ góp phần to lớn và quyết định vào thắng lợi của dân tộc trong những năm qua mà còn có ý nghĩa chỉ đạo lâu dài cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta. Tổng hợp những giá trị tinh thần đó là tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội IX của Đảng đã nêu rõ:

"Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân…

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta".

Định nghĩa về tư tưởng Hồ Chí Minh như trên thể hiện bốn nội dung chủ yếu cần nắm vững:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hoá nhân loại.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 70 năm qua, tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong thời gian tới.

trungkiencnt
29-11-2007, 21:04
Trả lời:

1. Nguồn gốc:

Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc chủ yếu sau:

a. Chủ nghĩa Mác-Lênin là nhân tố ảnh hưởng và tác động quyết định đến quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đó là cơ sở hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của Hồ Chí Minh, nhờ đó mà Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh đã có bước phát triển về chất từ một người yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. Chính trên cơ sở của lý luận Mác-Lênin đã giúp Người tiếp thu và chuyển hoá những nhân tố tích cực, những giá trị và tinh hoa văn hoá của dân tộc và của nhân loại để tạo nên tư tưởng của mình phù hợp với xu thế vận động của lịch sử. Vì vậy, trong quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh thì chủ nghĩa Mác-Lênin có vai trò to lớn, là cơ sở, nguồn gốc chủ yếu nhất.

b. Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc:

Trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã hun đúc, tạo lập cho dân ta một nền văn hoá phong phú, đa dạng và thống nhất bền vững với những giá trị truyền thống tốt đẹp, cao quý, trong đó chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là nấc thang cao nhất của văn hoá Việt Nam.

Đây là tài sản có giá trị nhất trong hành trang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là cơ sở xuất phát, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, là động lực giúp Người vượt qua mọi gian nan thử thách, hiểm nguy. Đây là nguồn gốc, là một cơ sở quan trọng để hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh.

c. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Hồ Chí Minh đã tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực của văn hoá phương Đông trong Nho giáo và Phật giáo, như lòng vị tha, tư tưởng từ bi bác ái, tình yêu thương con người; triết lý hành đạo giúp đời, tu thân dưỡng tính, truyền thống hiếu học…

Tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, dân chủ và phong cách dân chủ, nhân quyền của văn hoá phương Tây…

Như vậy, trên con đường hoạt động cách mạng Người đã làm giàu trí tuệ của mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông, Tây, kim, cổ…, vừa thu hái, vừa gạn lọc, suy nghĩ và lựa chọn, kế thừa, vận dụng, phát triển góp phần làm phong phú, tạo nên tư tưởng của Người.

d. Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.
Trước hết, đó là tư duy độc lập tự chủ, sáng tạo cộng với đầu óc phê phán tinh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng, phát huy tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của thời đại và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn qua các phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động quốc tế. Đó là tâm hồn, ý chí của một nhà yêu nước, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành, một trái tim yêu nước thương dân, thương yêu con người, sẵn sàng chịu đựng những gian khổ hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chính những phẩm chất cá nhân hiếm có đó đã quyết định việc Hồ Chí Minh tiếp nhận, chọn lọc chuyển hoá, phát triển những tinh hoa của dân tộc và của thời đại thành tư tưởng đặc sắc của Người.

2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải đã hình thành ngay một lúc mà trải qua một quá trình tìm tòi, xác lập, phát triển và hoàn thiện gắn với quá trình hoạt động cách mạng phong phú của Người, gồm 5 giai đoạn sau:

- Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng (từ năm 1890 - 1911).
- Giai đoạn tìm tòi, khảo nghiệm (1911 - 1920).
- Giai đoạn hình thành cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam (1921 – 1930).
- Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định của cách mạng Việt Nam (1930 - 1941).
- Giai đoạn phát triển và hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh (1941 - 1969).

trungkiencnt
29-11-2007, 21:05
Trả lời:

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là:

1. Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh và mong muốn của Người là mục tiêu giành độc lập, tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, làm cho nhân dân "ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Để thực hiện mục tiêu đó cần thực hiện sự giải phóng triệt để: Đó là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Chính vì mục tiêu cao cả đó, Người đi tìm đường cứu nước và đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động trên toàn thế giới.

2. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Người đã chỉ ra rằng: "Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Người đã giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp, quốc gia và quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Những tư tưởng quan trọng này xuất phát từ một đòi hỏi thực tiễn bức xúc: Phải chống chủ nghĩa thực dân, phải gắn liền cách mạng thuộc địa với cách mạng ở chính quốc. Con đường để giữ vững độc lập, tự do, hạnh phúc, ấm no cho dân tộc là con đường đi lên xã hội chủ nghĩa, phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chủ đạo trong toàn bộ di sản lý luận Hồ Chí Minh.

3. Tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc.
Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Hồ Chí Minh đã đưa vai trò của nhân dân lên tầm cao mới: Nhân dân là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, là người chủ thực sự của đất nước; coi nhân tố con người là nguồn lực cơ bản tạo nên sức mạnh vô địch để kháng chiến, kiến quốc. Người thường nói: Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong. Sức mạnh của nhân dân được nhân lên gấp bội khi thực hiện được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Người khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công"..

4. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Dân chủ là bản chất của chế độ XHCN. Dân chủ là mục tiêu, là động lực của cách mạng XHCN. Thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng, trong nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Nhà nước là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Do đó, Hồ Chí Minh coi trọng việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, của dân, do dân, vì dân. Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, có tính dân tộc và nhân dân sâu sắc do Đảng lãnh đạo, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất quyền lực; đội ngũ cán bộ Nhà nước phải có đức, có tài, phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, là công bộc của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Để xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chỉ rõ phải kiên quyết đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Coi tham ô, lãng phí, quan liêu là ba thứ "giặc nội xâm" rất nguy hiểm.

5. Tư tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
Vận dụng sáng tạo tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin về bạo lực cách mạng, Hồ Chí Minh luôn coi bạo lực cách mạng là sức mạnh tổng hợp của nhân dân, bao gồm các hình thức: Chính trị, quân sự và sự kết hợp giữa chính trị và quân sự. Trong quá trình đấu tranh giành và giữ chính quyền, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, bên cạnh việc chăm lo xây dựng lực lượng chính trị, phải chăm lo xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thực hành chiến tranh nhân dân với sức mạnh tổng hợp. Người nhấn mạnh: Quân sự phải phục tùng chính trị, lấy chính trị làm gốc. Quân đội ta là quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, quân đội ta là đội quân chính trị, đội quân chiến đấu, đội quân công tác. Lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng.

6. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Suốt đời Hồ Chí Minh phấn đấu cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Người chỉ rõ: Nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì! Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân".

7. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.
Hồ Chí Minh luôn chăm lo giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và mọi người dân về phẩm chất đạo đức cách mạng. Người đặt lên hàng đầu tư cách "Người cách mệnh" và bản thân Người cũng là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Người coi đạo đức như là gốc của cây, là nguồn của các dòng sông. Người cộng sản mà không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Cốt lõi của đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do, vì CNXH.

8. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
Người coi bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết "Vì lợi ích mười năm trồng cây; vì lợi ích trăm năm trồng người". Người nói: Đảng cần phải chăm lo, giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa "hồng" vừa "chuyên".

9. Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Theo Hồ Chí Minh, muốn làm cách mạng trước hết phải có Đảng cách mạng, Đảng có vững cách mạng mới thành công. Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa chân chính làm cốt, chủ nghĩa như trí khôn của người, như la bàn của con tầu. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Muốn vậy, Đảng phải trong sạch, vững mạnh về mọi mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, kiên định mục tiêu, lý tưởng; có đường lối cách mạng đúng đắn; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành tự phê bình và phê bình; thực sự đoàn kết nhất trí; mỗi đảng viên phải không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thật sự xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, xứng đáng với niềm tin yêu của quần chúng nhân dân.

Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh có nội dung rất phong phú, toàn diện và sâu sắc về những vấn đề rất cơ bản của cách mạng Việt Nam, đã và đang soi đường cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Dưới ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã vững bước tiến lên giành những thắng lợi lịch sử có ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Hiện nay, đất nước ta đang thực hiện đổi mới, mở cửa và hội nhập, công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Bên cạnh thuận lợi, chúng ta cũng có nhiều khó khăn, do đó mỗi người cần nghiên cứu, học tập, nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước để kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, như Bác Hồ hằng mong muốn.

Giatuvukhi
29-11-2007, 21:36
Bạn nào thử tải phần câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và đáp án ở trang này xem có được không. Mình tải không được. Bạn nào tải được up lên cho mọi người xem nhé.
http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=14

Giatuvukhi
29-11-2007, 23:09
- Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành rời bến nhà Rồng trên chiếc tàu đô đốc Latutsơ Tơrêvin ( vào làm trên tàu ngày 3/6/1911)
- 18/6/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách tới hội nghị Vecxay ( lần đầu tiên dung tên là Nguyễn Ái Quốc )
- Tháng 7/1920, đọc sơ thảo lần thứ nhất luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa của LêNin đăng trên báo Lumanite tại Pháp
- Tháng 6/1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, Trung Quốc tổ chức lớp tập huấn cán bộ đưa về nước.
- Đường Kách Mệnh xuất bản tại Quảng Châu năm 1927
- Đảng lấy chủ nghĩa Mac-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho hành động (Đại hội Đảng VI )
- Thứ tự mục tiêu giải phóng: dân tộcgiai cấpcon người
- Năm 1919, tham gia Đảng xã hội Pháp
- Tháng 3/1919, quốc tế thứ III thành lập
- Tháng 12/1920, tham gia đại hội Tua, bỏ phiếu tán thành thành lập Đảng Cộng Sản Pháp, gia nhập quốc tế thứ III
- Tháng 6/1923, lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc tới Nga.
- Năm 1921, thành lập hội liên hiệp thuộc địa, ra báo Lơ Parie ( Người cùng khổ )
- Từ 1925-1927, mở lớp huấn luyện cán bộ
- Nguyễn Ái Quốc trích dẫn : “ không có lý luận thì không có cách mạng “ ghi đầu ở cuốn Đường Kách Mệnh
- Tư tưỏng Hồ Chí Minh về con đường cứu nước : từ 1930
- Chủ trương: “ dân quyền cách mạng, thổ địa cách mạng…” nằm trong chính cương vắn tắt
- Bác về nước lãnh đạo cách mạng 28/1/1941
- Năm 1941, Bác viết “ Lịch sử nước ta “
- Ngày 19/5/1941, thành lập Mặt trận Viêt Minh (đại hội trung ương lần thứ 8 )
- “ Dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải … “ 8/1945
- “ Tất cả các dân tộc đều có quyền… “ tuyên ngôn độc lập 2/9/1945. quảng trường Ba Đình
- Ngày 3/3/1951, Đảng chính thức ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng lao động Việt Nam với mục đích : đoàn kết dân tộc, phụng sự Tổ quốc
- Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là danh nhân văn hoá 1990
- “ Không có gì quý hơn độc lập tự do “ 1966
- Cách mạng thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản
- Đồng bào toàn quốc hãy nổi dậy đem sức ta giải phóng…
- Việt Nam muốn làm bạn với mọi nước dân chủ
- Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần cách mạng, sức mạnh của cải
- Kế thừa chủ nghĩa yêu nước truyền thống
- Hồ Chí Minh dùng hình ảnh đỉa 2 vòi để nói tới tư bản
- Đặc tính giai cấp công nhân là yếu tố quy định bản chất Đảng
- Nguyên tắc phân phối theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: làm theo năng lực, hưởng theo lao động
- Chủ nghĩa xã hội: theo Hồ Chí Minh có 5 đặc trưng cơ bản
theo Mác- LêNin có 6 đặc trưng cơ bản
- Xã hội xã hội chủ nghĩa trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa
- Sức mạnh dân tộc bao gồm: chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực tự cường ( 4 phương vô sản đều là an hem )
- Muốn việc thành công phụ thuộc vào cán bộ tốt hay dở
- Trong đạo đức thì là tốt hay xấu
- Đảng lãnh đạo bằng đường lối chủ trương chính sách
- Hiến pháp đầu tiên 1946
- Giặc nội xâm: tham ô, lãng phí, quan lieu
- 6 môn thi tuyển công chức
- Văn hoá soi đường cho quốc dân đi
- Dân tộc dốt là 1 dân tộc yếu
- Hồ Chí Minh ví tuổi trẻ như mùa xuân
- Bản án chế đô thực dân Pháp ( 1922- Pháp )
- Cách mạng tháng 10 mở ra con đường…
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-LêNin vào điều kiện cụ thể nước ta
- Chủ nghĩa dân tộc là 1 động lực to lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập, đó là chủ nghĩa dân tộc chân chính
- Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc - giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế phản ánh mục tiêu giải phóng dân tộc- giai cấp- con người
- Nội dung cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản:
• Đi từ cách mạng giải phóng dân tộc tới xã hội cộng sản
• Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân, lực lượng cách mạng là toàn dân tộc
- Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới do ĐCS lãnh đạo để giác ngộ dân chúng, tổ chức tập hợp dân chúng đoàn kết với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới
- Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc vì nọc độc và sức sống của con rắn độc TBCN tập trung ở các thuộc địa hơn ở chính quốc
- Bạo lực cách mạng là đấu tranh vũ trang + chính trị
- Mục tiêu tổng quát của CNXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh là không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân lao động
- Động lực quyết định nhất của cách mạng là con người
- Có 2 loại hình quá độ lên chủ nghĩa xã hội : trực tiếp và gián tiếp
- Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ 1 nước thuộc địa nửa phong kiến không kinh qua giai đoạn phát triển TBCN
- Theo HCM, trong thời kỳ quá độ tồn tại 4 thành phần kinh tế: toàn dân, tập thể, tư bản tư nhân, cá thể
- Theo HCM, biện pháp quan trọng nhất trong xây dựng CNXH là kết hợp cải tạo xã hội cũ + xây dựng xã hội mới
- Nguyên nhân sâu xa dẫn đến phong trào yêu nước cuối 19- đầu 20 thất bại do cả nước chưa đoàn kết lại thành 1 khối thống nhất
- Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược
- Theo tư tưỏng HCM, lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết toàn dân là công nhân- nông dân- lao động trí óc
- ĐCS vừa là thành viên vừa là lực lượng lãnh đạo chủ yếu mặt trận
- Theo tư tưởng HCM, tổ chức của mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ của mọi tổ chức, cá nhân trong cả nước
- Để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN… cần coi trọng tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính
- Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu… (Đường Kách Mệnh )
- ĐCSVN là đảng của GCCN, nhân dân lao động, và của toàn dân tộc Việt Nam
- 5 nguyên tắc xây dựng Đảng:
• Tập trung dân chủ
• Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
• Đoàn kết thống nhất trong Đảng
• Kỷ luật nghiêm minh và tự giác
• Tự phê bình và phê bình
- Đảng phải thường xuyên chỉnh đốn về chính trị, tư tưởng, tổ chức
- Theo tư tưởng HCM, nhà nước Việt Nam có sự thống nhất bản chất GCCN+tính nhân dân + tính dân tộc
- Làm cách mạng rồi thì quyền trao cho dân chúng số nhiều chớ để trong tay 1 bọn ít người
- Đặc sắc nhất về nhà nước pháp quyền: kết hợp nhuần nhuyễn cả pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội
- Đề cập đao đức trong những mối quan hệ với mình, người, công việc
- Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng thì mới gánh được nặng và đi được xa
- Theo tư tưởng HCM, văn hoá có 3 chức năng, 4 phẩm chất cách mạng
- 3 nguyên tắc xây dựng Đảng mới
- Văn hoá có 3 tính chất: dân tộc + khoa học + đai chúng
- Theo HCM, nội dung giáo dục kiểu mới là giáo dục toàn diện cả : đức-trí-thể-mỹ
- Theo HCM, học để làm việcngười cán bộ
- Theo HCM, trong mỗi con người bao giờ cũng có tốt-xấu, thiện-ác
- Nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân là khối liên minh công-nông-lao động trí óc. lực lượng thực hiện đại đoàn kết là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác
- Mặt trận dân tộc thống nhất hoạt đông theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ
- Nội dung tư tưởng HCM kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại bao gồm:
• Đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong sự gắn bó với cách mạng vô sản thế giới
• Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa vô sản
• Hữu nghị hợp tác, sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ
- Cách mạng muốn thành công phải có Đảng cách mạng
- Đảng mang bản chất GCCN thể hiện ở chỗ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩ Mác-Lênin
- Tự chỉnh đốn để Đảng vững mạnh về tư tưởng, tổ chức
- Bản chất GCCN của nhà nước thể hiện: do Đảng của GCCN lãnh đạo
- Nhà nước pháp quyền kêt hợp đức trị và pháp trị

khanhduyit
30-11-2007, 11:31
Các bạn ơi nguồn tài liệu thì có nhiều vô kể. Nhưng các bạn phải biết kết hợp giữa các tài liệu và biết lấy dẫn chứng. Quả là mình photo một kho tài liệu mà giờ thì cứ loạn hết cả nên. Cuối cùng là xem tài liệu của thầy và lấy dẫn chứng bổ sung bên ngoài hoặc tóm lược lấy ý chính lại.
Chúc các bạn thi tốt. Cố gắng tổng hợp nhe

dotienvtc
13-04-2009, 09:33
Tôi rất thích diễn đàn này,mà tôi mới gia nhập mong cac bạn giúp đỡ

Duyphongcnt
14-04-2009, 15:58
Tôi rất thích diễn đàn này,mà tôi mới gia nhập mong cac bạn giúp đỡ
thật là hiếm hoi vì có một người thích diễn đàn thuộc dạng private của lớp mình nhể :khi133:

thienthangaycanh1369
22-03-2010, 16:39
Các bạn ơi nguồn tài liệu thì có nhiều vô kể. Nhưng các bạn phải biết kết hợp giữa các tài liệu và biết lấy dẫn chứng. Quả là mình photo một kho tài liệu mà giờ thì cứ loạn hết cả lên. Cuối cùng là xem tài liệu của thầy và lấy dẫn chứng bổ sung bên ngoài hoặc tóm lược lấy ý chính lại.
Chúc các bạn thi tốt. Cố gắng tổng hợp nhe
hjxx...bạn ơi..cho mình xin cái pass để extract cái file đc hok???mình cũng đang cần tìa liệu gấp....huhu...nếu bạn cute thì bạn cho mình xin luôn mấy câu trả lời of bạn luôn đc hok.?.?.mình đang cần gấp gấp...search google mỏi cả mắt mà hok đc gì hết...huhu...thanks bạn gì đó trước nghe...:)

hà linh san
24-05-2010, 08:46
phân tích sự ra đời của đảng cộng sản việt nam theo tư tưởng hồ chí minh